حتی سیگار هم...

حتی سیگار هم، در این لحظه ها افسردگی، لذت کوبیدن میخی دیگر را بر تابوتم ندارد.

حتی تخت عزیزم نیز آرامش بخش خوابهای آشفته نیست.

حتی غذایی که بیش از همه دوستش داری هم حالت تهوع میدهدت.

حتی...

حتی....

حتی..... 

/ 3 نظر / 11 بازدید
اشی

حتی سیگار هم ؟!!!!

ارام

با این (حتی)ها یاد روزهایی افتادم که هیچ چیزی برای بهبود شرایط مفید نبود....

مریم

در اینجور مواقع رفیق باید به فکر کراک، تریاک و اینجور چیزا بود... دروغ گفتم. نکنی این کارو ها!